آگهی استخدام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی آبادان

آگهی دعوت به همکاری دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی آبادان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان جهت تأمین نیروی انسانی بهورز براساس تبصره ۶ ماده ۳۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی و مجوز شماره ۷۳۵۹ /۲۰۹/د مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و […]

پاسخ دهید